1-Systeemfuncties DNKL lottery system

1.1-Lottery Administration

1.2-Tickets Sale

 

USE CASES

 • UC Proceed Drawing
 • UC Create Lottery
 • UC Create Draw
 • UC Create Prize Type
 • UC Create Qty of Prize Type in Draw
 • View/Print ‘Qty of Prize Type in Draw’
 • View/Print ‘Winning Lottery Tickets per Prize Type’

Begrippen en afkortingen

LOTTERY ( LOTING) = Verkoop van loten gedurende een periode, waarbij een vooraf vaststaande hoeveelheid prijzen op een vooraf vaststaande datum wordt verloot.
DRAW (TREKKING) = Gebeurtenis van het willekeurig toekennen van de prijzen aan de loten.
MONEY PRIZE TYPE (GELDPRIJSSOORT) = Type geldprijs geclassificeerd naar waarde.

MATERIAL PRIZE TYPE (KUNSTPRIJSSOORT) = Type materiële (Kunst) prijs geclassificeerd naar waarde.
PARTICIPANT (DEELNEMER) = Een door de stichting DNKL gemachtigd persoon om kunstloten te verkopen.
BUYER (KOPER) = Persoon die een lot koopt.

MONEY DRAWING (TREKKING GELDPRIJZEN) = Willekeurige toekenning van geldprijzen aan loten.
MATERIAL DRAWING (TREKKING KUNST PRIJZEN) = Willekeurige toekenning van materiële(kunst) prijzen aan loten.
LOTERY TICKET (LOT) = Lot uit de loterij.
ACTION (ACTIE) = Speciale actie opgezet door een DEELNEMER waarmee bij een loting het lot kan worden verrijkt.

 

Deelnemersreglement De Nationale Kunst Loterij volgt de gedrags- en reclamecode kansspelen.

Artikel 1, Organisatie

 1. De stichting ‘De Nationale Kunst Loterij’, Emmalaan 1, 1862 ER  Bergen nh, organiseert De Nationale Kunst Loterij .
 2. De afdracht van De Nationale Kunst Loterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang gelegen op het terrein van de kunst en cultuur. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van De Nationale Kunst Loterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met De Nationale Kunst Loterij gesloten hebben.
 3. De Nationale Kunst Loterij verdeelt de afdracht van De Nationale Kunst Loterijovereenkomstig haar vergunning verleend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
 4. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op De Nationale Kunst Loterij. Bij de uitvoering voldoet De Nationale Kunst Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde eisen.
 5. Aan de stichting is op 28 juli 2011 een vergunning verleend door de Minister van Justitie voor de uitvoering van De Nationale Kunst Loterij onder kenmerk C601/1073211

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan De Nationale Kunst Loterijstaat staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Degene die deelneemt aan De Nationale Kunst Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, telkens in de laatste gewijzigde versie daarvan. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.dnkl.nl en op aanvraag verkrijgbaar bij De Nationale Kunst Loterij.
 3. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3, Speelwijze

 1. De deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij speelt mee met zijn lotnummer, dat bestaat uit een serie aanduiding, 6 cijfers en een volgnummer, dat geldt als eindcijfer.
 2. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de rekening waarvan de inleg voor deelname aan De Nationale Kunst Loterij wordt afgeschreven. Dit rekeningafschrift geldt mede als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Kunst Loterij.

Artikel 4, Speelgeheim

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5, Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

 1. Aanvragen voor deelname kan men doen door aan de De Nationale Kunst Loterij een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door haar uitgegeven of goedgekeurde formulieren of kaarten. De Nationale Kunst Loterij kan deelnemersbewijzen/-loten uitgeven waarop (volledige) lotnummers bindend zijn vermeld. Aanvragen voor deelname kunnen ook telefonisch worden opgegeven via door De Nationale Kunst Loterij opengestelde telefoonnummers. Aanmelding via internet is eveneens mogelijk. In dat geval wordt de aanvraag via email aan de deelnemer bevestigd.
 2. De Nationale Kunst Loterij behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.
 4. Deelname is ook mogelijk door middel van niet op naam geregistreerde loten.
 5. De deelnemer dient bij een winnend lot er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 6. Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, kan hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar maken aan De Nationale Kunst Loterij. De Nationale Kunst Loterij zal de gewenste correctie, indien deze terecht aan haar werd gemeld, zo mogelijk uitvoeren. Wijzigingen kunnen ook worden opgegeven via de website van De Nationale Kunst Loterij, maar worden uitsluitend verwerkt indien de deelnemer de wijzigingen doorgeeft via zijn persoonlijke pagina en zich via zijn gebruikersnaam/wachtwoord heeft geïdentificeerd. De correctie is eerst van kracht voor de trekking in de maand volgend op de maand waarin de correctie door De Nationale Kunst Loterij aan de deelnemer is meegedeeld (waarbij de datum van verzending door de postverspreider van de door stichting aangebrachte correctie dan wel het emailbericht verzonden door de vennootschap beslissend is).
 7. Vanaf 1 augustus 2011 organiseert De Nationale Kunst Loterij tenminste 1 trekking. Een ieder die op dat moment reeds deelnemer is aan De Nationale Kunst Loterij kan vanaf die speelronde kenbaar maken automatisch mee te willen spelen tot weder opzegging met de volgende trekkingen vanaf januari 2012.
 8. Beëindiging van doorlopende deelname kan uitsluitend schriftelijk (per brief of fax, voorzien van een handtekening van de deelnemer) geschieden; onder intrekking van de door hem eerder verstrekte machtiging en onder vermelding van zijn lotnummer(s). Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van de volgende deelname niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.

Artikel 6, Inleg

 1. De kosten van één lot EUR 10,00 (tien euro) per trekking.
 2. Inleg moet door een nieuwe deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kon worden geplaatst. Is dat geschied, dan is hij deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij met het hem toegekende lotnummer.
 3. Anoniem deelnemende loten, welke zijn uitgegeven op een gewaarmerkt lotbriefje en dat is voorzien van een correct lotnummer en serieaanduiding worden met dit toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
 4. De inleg van deelnemers via een machtiging aan De Nationale Kunst Loterij wordt direct van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. Mocht het afschrijven niet lukken dan is De Nationale Kunst Loterij bevoegd, maar niet verplicht in de maand van trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kon plaatshebben, geldt dat niet geldig kon worden deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij verstrekte machtiging. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekening niet mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd.
 5. Bij elke afschrijving wordt door De Nationale Kunst Loterij vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door De Nationale Kunst Loterij beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs.
 6. De Nationale Kunst Loterij kan andere betalingswijzen accepteren zoals betaling via internet bankieren of creditcard. In afwijking van artikel 6 lid 5 kan in deze gevallen en indien dat vermeld wordt een email van De Nationale Kunst Loterij als deelnamebewijs gelden. In alle andere gevallen kan uitsluitend een officieel gewaarmerkt lot met correct lotnummer als deelnamebewijs gelden.
 7. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door De Nationale Kunst Loterij een willekeurige volgorde aangehouden.
 8. Indien de deelnemer niet akkoord is met een afschrijving van het inleggeld, kan hij dit schriftelijk voorzien van zijn handtekening aan de stichting kenbaar maken. De stichting betaalt in dat geval het inleggeld van bedoelde trekking terug indien de trekking nog niet heeft plaatsgevonden. In dat geval neemt de deelnemer niet deel aan de desbetreffende trekking.

Artikel 7, Winnende lotnummers

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt in 2011 één trekking plaats. Vanaf februari 2012 organiseert De Nationale Kunst Loterij meerdere trekkingen per jaar.
 2. De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
 3. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschieden, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.
 4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
 5. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement uitgegeven zijn.
 6. Uitsluitend lotnummers waarvoor de inleg is betaald en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn. De betaling van de inleg is voldaan indien de inleg op de rekening van De Nationale Kunst Loterij is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend terugboekingrecht.

Artikel 8, Prijzenpakket

 1. Elke trekking dingen de deelnemers mee naar prijzen op lotnummers en op eindcijfers dan wel het eindcijfer van hun lotnummers.
 2. Het prijzenpakket bestaat per trekking uit prijzen in natura en zal daarnaast de hoofdprijs van EUR 100.000,- tot en met prijzen ter waarde van EUR 5,- bevatten. De kans op het winnen van de hoofdprijs is gebaseerd op een trekking uit 225.000 loten.
 3. Afhankelijk van het aantal deelnemers en/of het beschikbare prijzengeld kunnen evenredig minder of extra geldprijzen en/of prijzen in natura op lotnummers ter beschikking worden gesteld.
 4. Elke ronde publiceert De Nationale Kunst Loterij via door haar gekozen media – internet en periodieken - het prijzenschema voor de eerstvolgende trekking.
 5. Op een deelnemend lotnummer kunnen in één trekking meerdere prijzen vallen.

Artikel 9, Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. De Nationale Kunst Loterij maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen twee weken na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media –internet, en Palet - bekend.
 2. De Nationale Kunst Loterij is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit Reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van de bekendmaking per bankrekening worden uitbetaald.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de vierde vrijdag, indien zulks naar haar oordeel en dat van de met het toezicht op de desbetreffende trekking en prijsbepaling belaste notaris noodzakelijk is om te voorkomen dat een goed verloop van de trekking en/of de uitkering van gewonnen prijzen in gevaar wordt gebracht.
 5. Alle geldprijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op de bankrekening waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de Nationale Kunst Loterij. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de geldprijs uitgekeerd op de opgegeven bankrekening.
 6. Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres of moeten worden afgehaald bij de prijs omschreven locatie. Indien het adres van deelnemer niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. Overigens blijft ook voor deze prijzen artikel 10 lid 8 onverminderd van toepassing. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven. Op verzoek kan vooraf aan de uitreiking tevens om een geldig identiteitsbewijs worden gevraagd.
 7. Op prijzen in natura waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door De Nationale Kunst Loterij worden ingehouden. Voor geldprijzen is de deelnemer verantwoordelijk voor de afdracht.
 8. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt, of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan De Nationale Kunst Loterij

Artikel 10, Reclames

 1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Nationale Kunst Loterij. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
 2. Indien de reclame door Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan De Nationale Kunst Loterij te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door De Nationale Kunst Loterij te benoemen commissie van geschillen.
 3. Toegewezen reclames kunnen in termijnen worden uitgekeerd.

Artikel 11, Afgelasting en uitsluiting

 1. Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zoveel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 12, Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, het internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Nationale Kunst Loterij is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Nationale Kunst Loterij voor het handelen van personen in artikel 5.5 genoemd, alsmede voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Nationale Kunst Loterij liggende omstandigheden. In de gevallen in dit artikel genoemd wordt op verzoek van de betrokkene de inleg terugbetaald indien deze is ontvangen en op enigerlei wijze door De Nationale Kunst Loterij is vast te stellen.
 2. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

Artikel 13, Slotbepaling

 1. Dit reglement is een aanvulling op de vergunning van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verkregen d.d. 28 juli 2011 en treedt in werking op 1 augustus 2011. Daar waar strijdigheden zouden kunnen ontstaan zijn de bepalingen van genoemde vergunning leidend.

Participeren in de uitvoering van de nieuwe cultuurloterij De Nationale Kunst Loterij. Hoog rendement voor u en de kunstensector!

 

Doelstelling stichting ‘De Nationale Kunst Loterij’

-         Het bevorderen van de beeldende kunst en overige kunst & cultuur in de ruimste zin van het woord.

-         De emancipatie van de bevolking op het gebied van de kunst & cultuur.

-         Het bevorderen van het openbaar kunstbezit.

Onze Missie: Kunstenaars hun werk laten doen.

Wij sluiten onze ogen niet voor dromen, bevlogenheid en creativiteit…

De Nationale Kunst Loterij houdt alle daagse dingen mooi
De Nationale Kunst Loterij vindt kunst brood nodig. Sterker nog kunst is dagelijks brood. Kunst voedt namelijk de verbeelding, wat vervolgens weer leidt tot vernieuwing en groei. Net zo als fysiek voedsel het lichaam regenereert kunst dit voor de geest, ons voorstellingsvermogen.
 
Voor de buitenwereld laat je zien dat je schoonheid en optimisme steunt. Sterker je voelt je daar verantwoordelijk voor. Daarom koop je een lot.
De Nationale Kunstloterij belooft verschraling tegen te gaan door te zorgen dat het alledaagse toch een beetje mooi blijft. Zout op het eten als het ware. Dit doen we door optimistisch, toegankelijk, voorwaarden scheppend en vaandeldrager voor de kunstsector te zijn.
 
Daarom stelt de Nationale Kunstloterij zich ten doel om kunstconsumptie te laten groeien door een breed aanbod van te winnen of met korting te verkrijgen kunst(activiteiten).
 

Realisatie en Uitvoering

De Stichting ‘De Nationale kunst Loterij’ wil dit realiseren door het organiseren van een nationale cultuurloterij. Waardoor er een nieuwe geldstroom ontstaat in de cultuursector om manifestaties en uitvoeringen te realiseren. De noodzakelijk kortingen op subsidies vanuit de overheid kunnen worden gecompenseerd. Meer mensen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met hedendaagse kunst.
 

"Omdat rijkdom niet alleen in geld is uit te drukken"

Naast een grote geldprijs spelen de gesponsorde kunstprijzen een belangrijke rol; De kunstenaar werkt in een gezamenlijk ‘format’ zelf mee aan zijn fondsenwerving.
 

Uniek concept 

Naast de algemene begunstiging kunnen culturele organisaties rechtstreeks een begunstiging ontvangen uit de opbrengst van de loterij op basis van hun op de loten vermelde deelnemerscode. Deelnemers kunnen hiermee tevens sturing geven aan de bestemming van de opbrengst. Het is hierdoor de meest democratische benadering van subsidiëren.
 
Instellingen kunnen aan de hand van hun deelnemers- of actiecode extra trekkingen uitvoeren met prijzen specifiek ten behoeve van op hun eigen achterban. De stichting 'De Nationale Kunst Loterij' beschikt over deze functionaliteit in het gecertificeerde en beproefde on-line loterijadministratie en trekkingssysteem. 
 
De Stichting DNKL zal toezien op het hanteren van transparante aanvraag- en besluitvormingsprocedures, waarin op basis van duidelijke criteria wordt beslist over de overige begunstiging van de kunstinstellingen.
 
De Stichting stelt daarbij de waarden 'Betrouwbaarheid', 'Toegankelijkheid' en 'Transparantie' centraal.

Win-win

 • Deelnemers aan de loterij steunen de kunst & cultuur, én maken naast een grote geldprijs kans op kunstprijzen naar keuze.
 • Door de gesponsorde prijzen geleverd of gefinancierd door de begunstigde instellingen ontstaat samen met de deelnemers aan de loterij een geweldige ‘win win’ situatie.
 • Kunstenaars kunnen hun werk doen
 • Mensen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven, kunnen in aanraking komen met kunst.
 • Door het concept van de vele extra gesponsorde prijzen is De Nationale Kunst Loterij direct de hoogst uitkerende goede doelen loterij van Nederland.
 •  

Markt

De doelgroep omvat heel Nederland van jong tot oud.

Nederlanders zijn cultuurminnaars

In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlanders een grote belangstelling voor erfgoed en kunst. Ongeveer veertig procent van de bevolking bezoekt een of meerdere keren per jaar een kunstinstelling (kunstmuseum, galerie, toneel, dans en klassieke muziek). Ook de erfgoedinstellingen worden meer dan elders bezocht en zitten in de lift. Het bezoek van de musea is gestegen van 35 naar 41% tussen 1995 en 2007 40% van 17mln = 6.800.000 mensen
 

Kunsten

De grootste veranderingen deden zich voor bij het bereik van cabaret en populaire muziek (pop, jazz en musical). Sinds 1995 steeg het bezoek aan beide podiumkunsten met ruim 30%. Tussen 1995 en 2007 groeide het aandeel van de bevolking dat ten minste één maal per jaar een musical, pop- of jazzconcert bezocht van 25% naar 34%. In dezelfde periode nam het bezoek aan cabaret toe van 11% naar 15%. Uitvoeringen van klassieke muziek hebben sinds het midden van de jaren negentig daarentegen een kleiner bereik gekregen. Het bezoek aan klassieke muziek daalde tussen 1995 en 2007 van 17% naar 14%. De dalende trent heeft zich tussen 2003 en 2007 niet voorgezet. Het bereik van (professioneel) toneel en ballet veranderde in de loop der jaren nagenoeg niet. Het toneelbezoek bleef constant op ruim een kwart van de bevolking, terwijl een constante 14% van de bevolking naar beroepstoneel bleef gaan. Omdat het bezoek aan populaire cultuur toeneemt en dat aan traditionele cultuur gelijk blijft, slaat de balans in de publieke belangstelling meer door in de richting van populaire cultuur. Bij de beeldende kunst valt geen publiekskrimp te constateren.
 

Cultuurconsument is hoog opgeleid

Onder deze cultuurconsumenten zijn hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Dit geldt voor erfgoedinstellingen, voor klassieke kunst zowel als voor populaire kunst en cultuur.

Percentage mensen dat culturele instellingen bezoekt, naar opleidingsklasse

Voor hoog opgeleid is dat 82% Midden niveau 75% Lager 41%
Uit: Factsheet cultuurdeelname: voor iedereen? / E-Quality. - Den Haag, 2007
 

Briefing

De variatie en diepte van de Nederlandse kunstsector is enorm. Iedereen in Nederland ondervindt invloed van kunst in zijn leven. De producent van Idols heeft waarschijnlijk aan de filmacademie gestudeerd, Carice van Houten toneelschool Maastricht, de componist van Andre Hazes heeft het conservatorium “gedaan”, en de mooi vormgegeven Philips TV kan heel goed ontworpen zijn door een industriële vormgever van de Rietveld Academie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is dus niemand die niets met kunst heeft (ook al denkt je soms van wel).
De Nationale Kunst Loterij richt zich op ouders en grootouders die positief in het leven staan. Die snappen dat het voor kinderen heel belangrijk is vroeg in aanraking te komen met schoonheid. De eerste balletvoorstellingen in de lokale schouwburg is namelijk ook kunst & cultuur. Maar waardering voor mooie en ontroerende zaken mag je kinderen eigenlijk niet onthouden. Het vormt ze, maakt ze mooiere mensjes. Daar moet je als ouder aan bijdragen. Dit gevoel kan trouwens ook gelden voor positieve en verantwoordelijke kinderlozen.
Het kopen van een Nationaal Kunstlot geeft een gevoel van solidariteit met de iets hogere levensdoelen, die specifiek zijn voor kunst. Hij voelt dat de verbeelding en ontroering die kunst teweeg kan brengen belangrijk zijn in zijn leven. Het vormt hem deels en geeft een gevoel van vrijheid, even weg van de dagelijkse sleur. Zonder dat zou leven toch wat minder mooi zijn.
Voor de buitenwereld laat je zien dat je schoonheid en optimisme steunt. Sterker je voelt je daar verantwoordelijk voor. Daarom koop ik een lot.
De Nationale Kunstloterij belooft verschraling tegen te gaan door te zorgen dat het alledaagse toch een beetje mooi blijft. Zout op het eten als het ware. Dit doen we door optimistisch, toegankelijk, voorwaarden scheppend en vaandeldrager voor de kunstsector te zijn.
Uiteraard zijn er ook gewoon rationele voordelen bij het kopen van een lot; het winnen van mooie kunstprijzen, het krijgen van korting op kunstactiviteiten en niet in de minste plaats het ondersteunen van optimisme en talent. We kunnen deze voorwaarden invullen doordat we een beschikking hebben van de kansspel autoriteit (vh het ministerie van Veiligheid en Justitie), een uitgebreide en uitgekiende prijzengids, een lot dat meer contante korting oplevert dan de prijs van het lot en de jaarlijkse DNKL Awards ter bevordering van talent.
 

Sales

Marketing and Sales analysis

Internet, social media, banners, tv, radio commercial
Internet vormt het primaire verkoopkanaal. Daarnaast zal via de z.g. social media met behulp van banners de verkoop bij met name de wat jongere doelgroep worden gestimuleerd.
De studenten van de hoge scholen zullen actief worden betrokken voor de werving, waarbij te verwerven scholarships en Masterclasses door hun begunstigde instelling beschikbaar worden gesteld.
 

De Sector zelf

450 Relevante Podia en Theaters
745 Grotere en kleinere musea
1.200 grotere en kleinere galeries, beeldentuinen etc.
120 kunstuitleen- instellingen / bedrijven
16.000 inschrijvingen KvK als kunstenaar
20 Grotere Kunstopleidingen en Hogescholen voor de kunst
 
Na meer bekendheid zal een volledige acceptatie door de sector ontstaan. Op iedere verkoop balie van theaters, muziekcentra, musea etc. zal een display voor de loterij verschijnen. Een deel daarvan zal tevens optreden als verkooppunt.
 

Points of Sale

Op termijn zullen alleen al uit de bovengenoemde sector ca. 2.000 actieve verkoop of promotie punten ontstaan.

Het unieke concept  

Begunstigde culturele organisaties ontvangen haar donatie uit de algemene opbrengst van de loterij of rechtstreeks op basis van haar verkochte loten middels de op de loten vermelde actiecode. Deelnemers aan de loterij kunnen hiermee ook sturing geven aan de bestemming van de opbrengst. Het is hierdoor de meest democratische loterij met een unieke benadering van subsidiëren.

Instellingen kunnen aan de hand van hun deelnemers- of actiecode extra trekkingen uitvoeren met prijzen specifiek gericht op hun eigen achterban. Zij kunnen op die manier hun promotie geheel op eigen wijze vorm geven. 

Prijsuitreiking van De Nationale Kunst Loterij

De Nationale Kunst Loterij keert naast een grote geldprijs vooral ook kunstprijzen uit. De hoofdprijswinnaar in de eerste trekking uit de categorie kunstprijzen heeft gekozen voor het werk van Ans Markus. Het imposante olieverfschilderij uit de serie 'Taal van het lichaam' van maar liefst 1 x 2 meter is mede gesponsord door Ans Markus zelf, Het Kunstcentrum Zaanstad en de stichting Kunstweek.

Ans Markus vooraf aan de uitreiking kunsthoofdprijsHet werk is vrijdag 24 februari feestelijk overhandigd in het bijzijn van de kunstenares zelf in het kunstcentrum Zaanstad. "We hebben nu bewezen dat we het kunnen". Dat waren de woorden van de heer Timmermans secretaris van de stichting na afloop van de trekking.

Ten overstaan van notaris Reijntjes heeft op 28 januari de allereerste trekking van de nieuwe cultuurloterij plaatsgevonden. De trekking vond plaats ten kantore van Vos Geerse en Reijntjes notarissen te Alkmaar.