Deelnemersreglement De Nationale Kunst Loterij volgt de gedrags- en reclamecode kansspelen.

Artikel 1, Organisatie

 1. De stichting ‘De Nationale Kunst Loterij’, Emmalaan 1, 1862 ER  Bergen nh, organiseert De Nationale Kunst Loterij .
 2. De afdracht van De Nationale Kunst Loterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang gelegen op het terrein van de kunst en cultuur. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van De Nationale Kunst Loterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met De Nationale Kunst Loterij gesloten hebben.
 3. De Nationale Kunst Loterij verdeelt de afdracht van De Nationale Kunst Loterijovereenkomstig haar vergunning verleend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
 4. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op De Nationale Kunst Loterij. Bij de uitvoering voldoet De Nationale Kunst Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde eisen.
 5. Aan de stichting is op 28 juli 2011 een vergunning verleend door de Minister van Justitie voor de uitvoering van De Nationale Kunst Loterij onder kenmerk C601/1073211

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan De Nationale Kunst Loterijstaat staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Degene die deelneemt aan De Nationale Kunst Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, telkens in de laatste gewijzigde versie daarvan. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.dnkl.nl en op aanvraag verkrijgbaar bij De Nationale Kunst Loterij.
 3. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3, Speelwijze

 1. De deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij speelt mee met zijn lotnummer, dat bestaat uit een serie aanduiding, 6 cijfers en een volgnummer, dat geldt als eindcijfer.
 2. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de rekening waarvan de inleg voor deelname aan De Nationale Kunst Loterij wordt afgeschreven. Dit rekeningafschrift geldt mede als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Kunst Loterij.

Artikel 4, Speelgeheim

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5, Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

 1. Aanvragen voor deelname kan men doen door aan de De Nationale Kunst Loterij een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door haar uitgegeven of goedgekeurde formulieren of kaarten. De Nationale Kunst Loterij kan deelnemersbewijzen/-loten uitgeven waarop (volledige) lotnummers bindend zijn vermeld. Aanvragen voor deelname kunnen ook telefonisch worden opgegeven via door De Nationale Kunst Loterij opengestelde telefoonnummers. Aanmelding via internet is eveneens mogelijk. In dat geval wordt de aanvraag via email aan de deelnemer bevestigd.
 2. De Nationale Kunst Loterij behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.
 4. Deelname is ook mogelijk door middel van niet op naam geregistreerde loten.
 5. De deelnemer dient bij een winnend lot er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 6. Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, kan hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar maken aan De Nationale Kunst Loterij. De Nationale Kunst Loterij zal de gewenste correctie, indien deze terecht aan haar werd gemeld, zo mogelijk uitvoeren. Wijzigingen kunnen ook worden opgegeven via de website van De Nationale Kunst Loterij, maar worden uitsluitend verwerkt indien de deelnemer de wijzigingen doorgeeft via zijn persoonlijke pagina en zich via zijn gebruikersnaam/wachtwoord heeft geïdentificeerd. De correctie is eerst van kracht voor de trekking in de maand volgend op de maand waarin de correctie door De Nationale Kunst Loterij aan de deelnemer is meegedeeld (waarbij de datum van verzending door de postverspreider van de door stichting aangebrachte correctie dan wel het emailbericht verzonden door de vennootschap beslissend is).
 7. Vanaf 1 augustus 2011 organiseert De Nationale Kunst Loterij tenminste 1 trekking. Een ieder die op dat moment reeds deelnemer is aan De Nationale Kunst Loterij kan vanaf die speelronde kenbaar maken automatisch mee te willen spelen tot weder opzegging met de volgende trekkingen vanaf januari 2012.
 8. Beëindiging van doorlopende deelname kan uitsluitend schriftelijk (per brief of fax, voorzien van een handtekening van de deelnemer) geschieden; onder intrekking van de door hem eerder verstrekte machtiging en onder vermelding van zijn lotnummer(s). Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van de volgende deelname niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.

Artikel 6, Inleg

 1. De kosten van één lot EUR 10,00 (tien euro) per trekking.
 2. Inleg moet door een nieuwe deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kon worden geplaatst. Is dat geschied, dan is hij deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij met het hem toegekende lotnummer.
 3. Anoniem deelnemende loten, welke zijn uitgegeven op een gewaarmerkt lotbriefje en dat is voorzien van een correct lotnummer en serieaanduiding worden met dit toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
 4. De inleg van deelnemers via een machtiging aan De Nationale Kunst Loterij wordt direct van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. Mocht het afschrijven niet lukken dan is De Nationale Kunst Loterij bevoegd, maar niet verplicht in de maand van trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kon plaatshebben, geldt dat niet geldig kon worden deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan De Nationale Kunst Loterij verstrekte machtiging. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekening niet mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd.
 5. Bij elke afschrijving wordt door De Nationale Kunst Loterij vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door De Nationale Kunst Loterij beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs.
 6. De Nationale Kunst Loterij kan andere betalingswijzen accepteren zoals betaling via internet bankieren of creditcard. In afwijking van artikel 6 lid 5 kan in deze gevallen en indien dat vermeld wordt een email van De Nationale Kunst Loterij als deelnamebewijs gelden. In alle andere gevallen kan uitsluitend een officieel gewaarmerkt lot met correct lotnummer als deelnamebewijs gelden.
 7. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door De Nationale Kunst Loterij een willekeurige volgorde aangehouden.
 8. Indien de deelnemer niet akkoord is met een afschrijving van het inleggeld, kan hij dit schriftelijk voorzien van zijn handtekening aan de stichting kenbaar maken. De stichting betaalt in dat geval het inleggeld van bedoelde trekking terug indien de trekking nog niet heeft plaatsgevonden. In dat geval neemt de deelnemer niet deel aan de desbetreffende trekking.

Artikel 7, Winnende lotnummers

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt in 2011 één trekking plaats. Vanaf februari 2012 organiseert De Nationale Kunst Loterij meerdere trekkingen per jaar.
 2. De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
 3. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschieden, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.
 4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
 5. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement uitgegeven zijn.
 6. Uitsluitend lotnummers waarvoor de inleg is betaald en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn. De betaling van de inleg is voldaan indien de inleg op de rekening van De Nationale Kunst Loterij is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend terugboekingrecht.

Artikel 8, Prijzenpakket

 1. Elke trekking dingen de deelnemers mee naar prijzen op lotnummers en op eindcijfers dan wel het eindcijfer van hun lotnummers.
 2. Het prijzenpakket bestaat per trekking uit prijzen in natura en zal daarnaast de hoofdprijs van EUR 100.000,- tot en met prijzen ter waarde van EUR 5,- bevatten. De kans op het winnen van de hoofdprijs is gebaseerd op een trekking uit 225.000 loten.
 3. Afhankelijk van het aantal deelnemers en/of het beschikbare prijzengeld kunnen evenredig minder of extra geldprijzen en/of prijzen in natura op lotnummers ter beschikking worden gesteld.
 4. Elke ronde publiceert De Nationale Kunst Loterij via door haar gekozen media – internet en periodieken - het prijzenschema voor de eerstvolgende trekking.
 5. Op een deelnemend lotnummer kunnen in één trekking meerdere prijzen vallen.

Artikel 9, Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. De Nationale Kunst Loterij maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen twee weken na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media –internet, en Palet - bekend.
 2. De Nationale Kunst Loterij is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit Reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van de bekendmaking per bankrekening worden uitbetaald.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de vierde vrijdag, indien zulks naar haar oordeel en dat van de met het toezicht op de desbetreffende trekking en prijsbepaling belaste notaris noodzakelijk is om te voorkomen dat een goed verloop van de trekking en/of de uitkering van gewonnen prijzen in gevaar wordt gebracht.
 5. Alle geldprijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op de bankrekening waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de Nationale Kunst Loterij. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de geldprijs uitgekeerd op de opgegeven bankrekening.
 6. Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres of moeten worden afgehaald bij de prijs omschreven locatie. Indien het adres van deelnemer niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. Overigens blijft ook voor deze prijzen artikel 10 lid 8 onverminderd van toepassing. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven. Op verzoek kan vooraf aan de uitreiking tevens om een geldig identiteitsbewijs worden gevraagd.
 7. Op prijzen in natura waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door De Nationale Kunst Loterij worden ingehouden. Voor geldprijzen is de deelnemer verantwoordelijk voor de afdracht.
 8. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt, of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan De Nationale Kunst Loterij

Artikel 10, Reclames

 1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Nationale Kunst Loterij. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
 2. Indien de reclame door Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan De Nationale Kunst Loterij te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door De Nationale Kunst Loterij te benoemen commissie van geschillen.
 3. Toegewezen reclames kunnen in termijnen worden uitgekeerd.

Artikel 11, Afgelasting en uitsluiting

 1. Het bestuur van de stichting De Nationale Kunst Loterij is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zoveel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 12, Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, het internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Nationale Kunst Loterij is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Nationale Kunst Loterij voor het handelen van personen in artikel 5.5 genoemd, alsmede voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Nationale Kunst Loterij liggende omstandigheden. In de gevallen in dit artikel genoemd wordt op verzoek van de betrokkene de inleg terugbetaald indien deze is ontvangen en op enigerlei wijze door De Nationale Kunst Loterij is vast te stellen.
 2. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. De Nationale Kunst Loterij is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

Artikel 13, Slotbepaling

 1. Dit reglement is een aanvulling op de vergunning van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verkregen d.d. 28 juli 2011 en treedt in werking op 1 augustus 2011. Daar waar strijdigheden zouden kunnen ontstaan zijn de bepalingen van genoemde vergunning leidend.